2018 оны 01 сарын 21 18:20 минут.
Соёлын биет өвийг зөөж тээвэрлэх журам
3 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Соёлын тухай хууль
3 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

legalinfo.mn-СОЁЛЫН

Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтны мэдээлэл
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн байгууллагын Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ганцэцэг .Утас 90094101 Утас: 70543539 АЛБАН ТУШААЛ: НЯГТЛАН БОДОГЧ

10 дугаар сарын Касс харилцахын журнал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл 72946,9 санхүүжилт авч 69629,1 төгрөгний гүйцэтгэл гарч 3330,2 төгрөгний

11 Дүгээр сарын Касс харилцахын журнал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэл 82410,0 санхүүжилт авч 77228,7 гүйцэтгэл гарч 5181,3 төгрөгний үлдэгдэлтэйгээр ажиллаж байна. 2400,0 төгрөг 11 дүгээр сард нэмж санхүүжсан. Ажилчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмж зардал юм. Тогтмол зардал болон хангамжийн зардал өргүй гарч