Говьсүмбэр аймгийн Боржигин өв музейн захирлын 2022 оны 03 дугаар сарын А/тушаал

А-22-байнгын-үйл-ажиллагаа-явуулах-ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай А-21-цалин-сан-шинэчлэн-батлах-тухай А-20-хөрөнгө-зарцуулах-тухай А-19-хөрөнгө-зарцуулах-тухай А-17-хөрөнгө-зарцуулах-тухай А-18-хөрөнгө-зарцуулах-тухай

Боржигин өв музейн 2022 оны 01 дүгээр сарын төсвийн Гүйцэтгэлийн мэдээ

Боржигин өв музейн 2022 оны 01 дүгээр сарын төсвийн Гүйцэтгэлийн мэдээСанхүү

museum.gs.gov.mn