2017 оны 11 сарын 19 18:18 минут.

2016 онд Нийт 14 өргөдөл гомдол бүртгэгдсэнээс 100 % шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.