2017 оны 09 сарын 19 01:05 минут.

2016 онд Нийт 14 өргөдөл гомдол бүртгэгдсэнээс 100 % шийдвэрлэж хариу өгсөн байна.