2018 оны 01 сарын 21 18:23 минут.
Соёлын биет өвийг зөөж тээвэрлэх журам
3 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Соёлын тухай хууль
3 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

legalinfo.mn-СОЁЛЫН

Улс орон нутгийн музейн дүрэм
2017-11-20 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн үзмэр худалдаж авах журам
2017-11-20 / Сэтгэгдэлгүй

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, байгалийн дурсгал газруудын тайлбар мэдээллийг хийлээ.
2017-08-10 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн музейгээс Шивээговь сумын төрийн албан хаагч нарт 2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар мөн Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрт батлагдсан ойрын, дундын, холын аялалын маршрут дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, байгалийн дурсгалт газруудын талаарх тайлбар мэдээллийг өглөө. Нийт 16 төрийн албан