2017 оны 10 сарын 17 17:24 минут.
Явуулын музейн үйлчилгээ
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд явуулын музейн үйлчилгээг ДЗОУБ-ын ивээн тэтгэлэгээр ХХҮГ, ГБХЗГ-тай хамтран бэлэгтэй хүргэж ажиллав. Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүүхэд, 30 асран хамгаалагч, зорилтот бүлгийн 37 хүүхэд хамрагдсан

Музейн байгууллагад харуулын ажилд Д.Цогхүүг томилов
2017-09-04 / Сэтгэгдэлгүй

2017.07.25-2017.08.01-ны хооронд Харуулын ажлын байрны зарын дагуу иргэдээс сонгон шалгаруулалт явуулж 2017.07.31-2017.08.01 -ны өдөр ярилцлага авч Д.Цогхүүг